Homeศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลการค้าการลงทุนผลงานของรัฐบาลด้านการเมืองการปกครองในรอบปี 2554

ผลงานของรัฐบาลด้านการเมืองการปกครองในรอบปี 2554

การพัฒนาประชาธิปไตย ประธานาธิบดี Goodluck Jonathan กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาส Democarcy Day วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไนจีเรีย

ประธานาธิบดีกล่าวว่า  ในฐานะประธานาธิบดีคนที่ 5 ที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแต่ไนจีเรียได้รับเอกราช ตนได้ผลักดันนโยบาย 1 คน 1 เสียง (one man one vote, one woman, one vote, one youth, one vote” และมีความภาคภูมิใจที่ชาวไนจีเรียส่วนใหญ่เคารพและปฏิบัติตามหลักการนี้ โดยได้คัดค้านการใช้ความรุนแรง นับตั้งแต่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการเมืองของไนจีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาธิการเลือกตั้งอิสระแห่งชาติ (Independent National Electoral Commission)

ภายหลังการเลือกตั้งในปี 2554 ได้มีการก่อเหตุความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว (Committee on post-election violence) และเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐบาลจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการกับผู้ก่อเหตุรุนแรงระหว่างการเลือกตั้งและทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดตั้งคณะตุลาการตรวจสอบทุจริตเลือกตั้ง (Electoral Offences Tribunals)  และการปฏิรูปการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

ด้านการต่างประเทศ การเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จได้ปูทางไปสู่มิติใหม่ของการดำเนินนโยบายต่างประเทศ คือ ความชอบธรรมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากนานาชาติและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อไนจีเรียในทางบวกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อไนจีเรียให้สามารถดำเนินนโยบายการต่างประเทศในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ทั้งในองค์กรระดับอนุภูมิภาค เช่น ไนจีเรียดำรงตำแหน่งประธานของ ECOWAS และบทบาทของไนจีเรียในการเข้าไปมีส่วนร่วมรักษาความมั่นคงทางประชาธิปไตยในไนเจอร์ มาลี กินีบิสเซา และโกตดิวัวร์ การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเปิดโอกาสดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในไนจีเรียแล้ว ยังช่วยให้สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนชาวไนจีเรียในต่างประเทศ (Community of Nigerians in Diaspora) ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้านการศึกษา รัฐบาลเร่งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ประธานาธิบดีในฐานะอดีตครู เห็นว่า การสร้างงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะและความสามารถพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในการนี้ รัฐบาลได้เริ่มแผนงาน Almajiri Education Programme เพื่อลดจำนวนเด็กที่หยุดเรียนหนังสือ รวมทั้งประกาศมีนโยบายที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยในทุกรัฐ โดยในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลาง 9 แห่ง และออกใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนอีก 9 แห่ง  ทำให้ขณะนี้ ไนจีเรียมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวม 124 แห่ง  นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการให้ทุนของประธานาธิบดีแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น (Special Presidential Scholarship Scheme for the best and brightest brains) โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด้วยความหวังที่จะวางรากฐานให้เกิดการปฏิวัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเพื่อส่งยานอวกาศและนักบินเข้าสู่อวกาศในอนาคต

ส่งเสริมบทบาทสตรีในด้านการเมืองการปกครอง โดยแต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงจำนวน 13 คนในคณะรัฐมนตรี (Federal Executive Council) จำนวน 42 คน  รวมทั้งได้แต่งตั้งประธานสตรีคนแรกของคณะกรรมาธิการพนักงานข้าราชการพลเรือนของสหพันธรัฐ (Federal Civil Service Commission) นอกจากนั้น ได้เปิดรับสมัครทหารหญิงเข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันประเทศของไนจีเรีย ซึ่งทหารหญิงชุดแรกจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 และกองทัพอากาศไนจีเรียได้ฝึกอบรมนักบินต่อสู้อากาศยานหญิงคนแรกของประเทศด้วย

ด้านการขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง  รัฐบาลได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมาธิการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ (Economic and Financial Crimes Commission (EFCC)) และคณะกรรมาธิการอิสระขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง (Independent Corrupt Practices Commission (ICPC)) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ศาลปฏิบัติอย่างแข็งขันขึ้น

ด้านระบบคมนาคมขนส่ง  ให้ความสำคัญต่อการก่อสร้างถนนและทางรถไฟ เพื่อเชื่อมโยง 6 ภาคของประเทศ (geo-political zones) โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ (Transformation Agenda) ได้แก่ ถนน Abuja-Abaji-Lokoja ถนน Kano-Potiskum-Maiduguri Road ทางด่วน Benin-Ore-Shagamu ทางด่วน Onitsha-Enugu และการก่อสร้างสะพาน Loko-Oweto bridge ข้ามแม่น้ำ Benue  ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การก่อสร้างถนน East-West ล่าช้า แต่โครงการก่อสร้างถนนอีก 21 โครงการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน อาทิ ถนน Yola-Numan ถนน Aba-Owerri ทางด่วน Owerri-Onitsha ถนน Oyo-Ogbomosho และถนน Gombe-Potiskum

นอกจากนี้ กำลังซ่อมแซมทารถไฟระยะทาง 3,000 กม.จาก 3,505 กม.ทั่วประเทศ โดยการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ Lagos-Kano corridor จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2555  ในขณะที่เส้นทาง Port Harcourt- Maiduguri  corridor ซึ่งเริ่มดำเนินการพร้อมกันจะแล้วเสร็จในปลาย  ปี 2556  ทั้งนี้ รัฐบาลได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท General Electric (GE) เพื่อจัดตั้งโรงงานประกอบหัวรถจักรภายในประเทศ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไนจีเรียเป็นศูนย์กลางในแอฟริกากลางและตะวันตก อนึ่ง ขณะนี้ สนามบินทั่วทั้งประเทศกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง อาทิ สนามบินระหว่างประเทศ 4 แห่งที่กรุงอาบูจา เมืองลากอส เมือง Port Harcourt และที่ รัฐ Kano  รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศด้วย
 

********************************

ภาพประกอบบทความจาก
http://techloy.com/2011/10/04/president-jonathan-to-launch-competition-for-young-nigerian-entrepreneurs/

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต