อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

 

LIST OF PIONEER INDUSTRIES/PRODUCTS

 

 

S/N

 

INDUSTRIES

 

PRODUCTS

1.

Cultivation, Processing and Preservation of food crops and fruits.

Preserved canned foodstuff and fruits, tea, coffee, refined sugar, tomato puree/juice etc.

2.

Integrated dairy production

 

Butter, cheese, fluid milk and powder, ice cream (by products, livestock, minor edible products).

3.

a)  Deep sea trawling and processing

b)  Coastal fishing and shrimping

Preserved sea foods, fish and shrimps, fishmeal

4.

Mining lead, zinc, and iron and steel from iron ore

Iron and steel products

5.

Manufacture of iron and steel from Iron ore

Iron and steel products

6.

The smelting and refining of non-ferrous base metal and the manufacture of their alloys

Refined non-ferrous base metal and their alloys

7.

Mining and processing of barytes, bentonites and associated minerals

Barytes, bentonites and associated minerals

8.

Manufacture of oil well drilling materials containing a predominant proportion of Nigerian raw materials

Barytes, bentonites and associated minerals

9.

The manufacture of cement

Cement, clinker

10.

Manufacture of glass and glassware

Sheet glass, pharmaceuticals and laboratory glasswares

11.

Manufacture of lime from local limestone

Lime

 

12.

 

Quarrying and processing of marbles

 

Marbles and processed marbles

13.

Manufacture of ceramic products

Refractory and heat insulating constructional products, laboratory ware

14.

Manufacture of basic and intermediate Industrial chemicals from predominantly Nigerian raw materials

i)  Basic and intermediate organic           chemical;

 ii)   Basic and intermediate in-organic       chemicals;

iii)   Fertilizers;

iv)   Petro-chemical;

v)   Caustic soda and chlorine

vi)   Pesticide and insecticide

15.

Formulation and manufacture of pharmaceuticals

Pharmaceuticals, health vitamins

16.

Manufacture of yeast, alcohol and related products

Yeast, industrial alcohol and related products

17.

Manufacture of paper pulp

Paper pulp

18.

Manufacture of yarn and man-made fibres

Yarn and synthetic fibres

19.

Manufacture of machinery involving the local manufacture of substantial proportion of components thereof

Office and industrial machinery, equipment and apparatus (whether or not electrical)

20

Manufacture of products made wholly or mainly of mental

Pipes and tubes structure metal products

21.

Manufacture of nets from local raw materials

Fishing nets, mosquito nets and related products

22.

Manufacture of gas cylinders

Gas cylinders

23.

The processing of local wheat flour materials

Flour and Offal

24.

Rubber plantation and processing

Rubber

25.

Gum/Arabic plantation and processing

Gum Arabic

26.

Manufacture of fertilizers Ammonia, Urea

Superphosphate and nitrogenous fertilizers

27.

Vehicle Manufacture

Motor Vehicles and Motor-cycles, Tri-cycles and Automotive components

28.

Oil palm plantation and processing

Palm Oil, palm kennel and Offals

29.

Manufacture of automotive and other components

Automotive and other components.

30.

Book printing

Books

31

Large Scale Mechanized Farming

Wheat, Maize, Rice and Sorghum

32.

Cattle ranching and piggery of not less than 500 herds

Cattle and pigs of not less than 500 herds

33.

Manufacture of Gypsum

Gypsum

34.

Re-refining or re-cycling of waste oil

Low power oil

35.

Manufacture of electrical appliances/ equipment/components and parts

Generators, transformers, meter, control, pressing irons, switchgears, test equipment, ballets/ starters/ lighters, discreet components, resistor/capacitors/coils/semi-conductors/ conductors.

36.

Ship building, repairs and maintenance of ocean going vessels

Ships, boats and barges.

37.

Manufacture of computer and computer chips

Computer hard and soft ware chips

38.

Manufacture of cameras, photographic equipment and other materials

Cameras, photographic equipment or any component thereof

39.

Diving and underwater engineers

Underwater engineering services.

40.

Local fabrications of machinery, equipment

Machinery

41.

Manufacture of tools

Machines and hand tools

42.

Installation of facilities for aircraft manufacture and maintenance of aircraft

Aircraft maintenance and manufacture

43.

Installation of scientific instruments and communication equipment

Scientific instruments, radio, audio play-back/recorders, loudspeaker units, amplifying systems, microphones, video playbacks/ recorders, PBX, telephone handset, tele-printers, trans-receivers, autophones/aerials.

44.

Manufacture of gas and distribution

Gas and gas distribution

45.

Manufacture of Solar energy powered equipment and gadgets

Solar panels, refrigerators, water pumps, calculators, etc

46.

Large-scale inland fishing farms

Fish and shrimps

47.

Bitumen mining and processing

Bitumen

48.

Salt production

Salt

49.

Manufacture of fire fighting equipment and detection systems

Fire fighting equipment and detection systems

50.

Manufacture of cables

Electrical, telephone and other cables

51.

Manufacture of medical equipment

X-ray, oxygen equipment, etc

52.

Mineral oil prospecting and production

Petroleum

53.

Manufacture of lubricants

Grease, hydraulic/engine oil, gear oil, etc

54.

Manufacture of flat sheets

Flat sheets

55.

Manufacture of oven, cookers, cold rooms, refrigerators, fridges, freezers, air conditioner

Oven, cookers, cold rooms, refrigerators, fridges, freezers, air conditioner

56.

Manufacture of agricultural machinery and equipment

Ploughs, harvesters, threshers, planters etc

57.

Manufacture of materials handling and equipment

Cranes, forklifts etc

58.

Establishment of foundries

Moulds, casting, etc

59.

Manufacture of alum

Alum

60.

Manufacture of enzymes

Enzymes

61.

Manufacture of concentrates

Food/fruits concentrates

62.

Manufacture of welding electrodes

Welding electrodes

63.

Manufacture of nails

Nails, related items

64.

Manufacture of iron rods

Rods from billets

65.

Manufacture of hops

Brewing hops

66.

Information and communication technology (ICT)

Manufacture/production of ICT equipment, hardware and software

67.

Tourism

Development of holiday resorts, hotels, sporting and recreational facilities

68.

Real Estate Development

-        Rental income from residential and   commercial premises;

-        Capital gains from any real estate disposed of within a specified  period

69.

Utility services

-        Independent power generation utilizing gas, coal and renewable energy sources.

-        All aspects of transportation such as rail, road and waterways.

 

-        Indigenous telecommunications companies other than GSM operations.

 

 

 

 

ที่มา / Source: Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC),
www.nipc.gov.ng

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต