Homeศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลการค้าการลงทุนโครงการพัฒนาด้านประชากรและสุขภาพในไนจีเรีย

โครงการพัฒนาด้านประชากรและสุขภาพในไนจีเรีย


รัฐบาลไนจีเรียวางรากฐานการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมแห่งชาติ  (national safety net programme) เพื่อช่วยเหลือคนยากจน และกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการดังต่อไปนี้


Maternal and Child Health Services
  
เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่แม่และเด็กในชนบท โดยให้เงินช่วยเหลือ และการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงประจำชุมชนให้บริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐาน โดยคาดว่าจะครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์จำนวน 3 ล้านคนต่อปี และจำนวน 12 ล้านคนในช่วงเวลา 4 ปีของแผนงานนี้  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว และเพิ่มจำนวนจนท.ผดุงครรภ์หลายพันคนให้บริการทั้งในและนอกเหนือจากศูนย์อนามัยชุมชน 1,000 แห่งทั่วประเทศ
       
Public Works/Women and Youth Employment Programme
            
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 55 ปธน.ไนจีเรียได้เป็นประธานเปิดแผนงานการสร้างงานให้ผู้หญิงและเยาวชนในพื้นที่ยากจน โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนเยาวชน 5,000 – 10,000 คนในแต่ละรัฐ รวม 36 รัฐของประเทศในโครงการเพื่อสร้างงานจำนวน 370,000 ตำแหน่งในปี 2555 ใน 3 ด้าน ได้แก่
            
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การป้องกันน้ำท่วมและควบคุมการกัดเซาะผิวดิน การกำจัดขยะและพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน และการปลูกต้นไม้เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย (desertification)

 

  • โครงการก่อสร้างด้านการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก
  • โครงการก่อสร้างด้านสาธารณสุขและสิ่งอำนวยความสะดวก
     


Vocational Training Schemes

  •  จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ (อาชีวศึกษา) ทั่วเมืองหลวงและทุกรัฐของประเทศเพื่อสอนทักษะวิชาชีพให้แก่เยาวชน


 

ที่มาของภาพ: http://www.unicef.org/infobycountry/nigeria_42842.htmlAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต