Homeศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลการค้าการลงทุนศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสการค้าการลงทุนไนจีเรีย

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสการค้าการลงทุนไนจีเรีย

ไนจีเรียมีทรัพยากรมนุษย์จำนวนมหาศาล โดยมีประชากรมากเป็นอันดับ 6 ของโลก กว่า 167 ล้านคน และมีประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีมากเป็นอันดับ 4 ของโลก

เป็นประเทศที่มีน้ำมันนและก๊าซสำรองใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก (น้ำมันสำรอง 36.2 พันล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 1.84 trillion คิวบิกฟุต) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2554 มากเป็นอันดับ 5 ของโลก (ร้อยละ 7.4) รองจากจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และกาตาร์ เป็นประเทศที่มีความมั่นคงในด้านการเงินการธนาคาร ตลาด equity market ใหญ่เป็นอันดับ 4 ใน MSCI Frontier Market Index  และเป็นฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตซีเมนต์ในตลาดใหม่ที่ใหญ่ที่สุด (home to emerging world’s largest cement companies)
   
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไนจีเรียในปี พ.ศ.2554 เป็นผลมาจากการเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบ การค้าปลีกและค้าส่งที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น การผลิตพืชผลทางการเกษตร การปฏิรูประบบธนาคาร การเจริญเติบโตด้านโทรคมนาคมสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการทางธุรกิจ คาดว่า GDP ของไนจีเรียในปี พ.ศ. 2555 จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไนจีเรียลงทุนอย่างหนักในการพัฒนาด้านการก่อสร้างและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในประเทศ การลงทุนในไนจีเรีย หากกระทำได้ประสบความสำเร็จ มีผลกำไรสูงมากถึงร้อยละ 35 - 45 และ ร้อยละ 70 – 100  ในบางภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2554  Citi Investment Research and Analysis (CIRA) จัดอันดับไนจีเรียเป็น one of the world’s topmost “global growth generator” (3G) of the next 40 years.    
   


รัฐบาลไนจีเรียพยายามสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุนในหลายด้าน ได้แก่ macroeconomic stability การปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (ongoing deregulation through Petroleum Industry Bill)  การคืนสู่ภาวะปกติในบริเวณ Niger Delta region ซึ่งเคยมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำมัน และการออกกฎหมาย Passage of the Local Content Act การปฏิรูปด้านระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า   การขายทอดกิจการรัฐให้แก่ภาคเอกชน (ongoing privatization)  ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่คตล.และสัญญาการค้าต่างๆ  การเพิ่มความโปร่งใสในภาคอุตสาหกรรม (Nigerian Extractive Industries Transparency Initiative หรือ NEITI) การปฏิรูปภาครัฐ การแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง และการปราบปราบอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ       

  
โอกาสการลงทุนในภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในไนจีเรีย ได้แก่ ไฟฟ้าและพลังงาน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (extractive and non-extractive) ด้านการเกษตร การกำจัดขยะ (waste management) ด้าน Maritime, Shipping and Ports  ด้านเหมืองแร่  การให้บริการทางธนาคารและการเงิน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เภสัชกรรมและการให้บริการสาธารณสุข  เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมสื่อสาร และ Industrial Parks and Clusters as landing platform
   

 



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต