Homeศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลการค้าการลงทุนผู้ว่าการรัฐเสนอสัดส่วนใหม่ในการแบ่งปันรายได้

ผู้ว่าการรัฐเสนอสัดส่วนใหม่ในการแบ่งปันรายได้

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ผู้ว่าการรัฐ 36 รัฐของไนจีเรียได้เข้าร่วมการประชุม The Nigerian Governors’ Forum (NGF) และเสนอให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งปันรายได้ระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐต่างๆ และรัฐบาลท้องถิ่นใหม่ (a new revenue sharing formula)

 

โดยนาย Babatunde Raji Fashola ผู้ว่าการรัฐ Lagos ในฐานะประธานการประชุมฯ ได้ให้ความเห็นว่า รัฐบาลกลางไม่มีเหตุผลสมควรที่จะยังคงได้รับส่วนแบ่งรายได้ของประเทศมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงว่า รัฐบาลได้ขายทอดกิจการของบริษัทต่างๆ ที่เคยอยู่ในความดูแลและเป็นรายได้ส่วนใหญ่  ของรัฐบาลกลางให้ภาคเอกชนเป็นเจ้าของแล้ว ได้แก่ Power Holding Company of Nigeria (PHCN), Nigerian Ports Authority, Airports, Nigerian Airways Limited, Nigerian National Shipping Line, National Insurance Corporation of Nigeria, Ajaokuta Steel Company, National Fertilizer Company of Nigeria (NAFCON), Nigerian Aviation Handling Company Limited, Nigerian Sugar และ Company Bacita  และภาคเอกชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างและการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนด้วย  

ปัจจุบัน สัดส่วนการแบ่งรายได้ของรัฐ  คือ รัฐบาลกลาง (Federal Government) ร้อยละ 52.68  รัฐ 36 รัฐ ร้อยละ 26.72 และรัฐบาลท้องถิ่น (local governments) อีก 774 แห่ง ร้อยละ 20.60 ในขณะที่ NGF เสนอสัดส่วนใหม่ คือ รัฐบาลกลางร้อยละ 35 รัฐ 36 รัฐ ร้อยละ 42 และรัฐบาลท้องถิ่นร้อยละ 23   นาย Fashola กล่าวว่า หากสัดส่วนการแบ่งรายได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  รัฐทั้งหมด 36 รัฐ จะประสบปัญหามีงบประมาณเพียงแค่จ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการของรัฐ แต่จะไม่มีงบประมาณเหลือ  เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆ ภายในรัฐ                          

Senator Olubunmi Adetumbi ได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นพิจารณาในการประชุมของวุฒิสภาว่า จากสถิติงบประมาณรายรับ – รายจ่ายของรัฐทั้ง 36 รัฐ พบว่า มีเพียง 4 รัฐ ได้แก่ รัฐ Abia รัฐ Akwa Ibom    รัฐ Anambra และรัฐ Jigawa เท่านั้นที่มีสถานะการเงินอยู่ในขั้นดี และอีก 5 รัฐ ได้แก่ รัฐ Imo รัฐ Kwara รัฐ Lagos รัฐ Kebbi และรัฐ Delta ที่สถานะการเงินอยู่ในขั้นพอใช้  รัฐอื่นอีก 27 รัฐประสบปัญหาสภาวะการเงินไม่คล่องตัว เนื่องจากต้องแบกรับภาระการจ้างงานภายในรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น งบประมาณรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐต้องใช้จ่ายเงินเดือนข้าราชการทั้งหมด ทั้งๆ ที่จำนวนข้าราชการคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมดในแต่ละรัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนในแต่รัฐไม่มีศักยภาพทางธุรกิจที่จะสร้างการจ้างงานจำนวนมากได้  ขณะนี้ หลายรัฐพยายามที่จะออกพันธบัตรเงินกู้ (raise long terms bonds) เพื่อหาเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆ  ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง กอปรกับแต่ละรัฐยังขาดประสบการณ์บริหารการเงินและทำธุรกิจ จึงมีโอกาสล้มเหลว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะทบทวนสัดส่วนการแบ่งปันรายได้
 

แม้รัฐบาลกลางจะพยายามผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศ (Transformation Agenda) ในด้านต่างๆ โดยชักชวนให้ต่างชาติมาลงทุนและสร้างงานในภาคเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร แต่รัฐบาลกลางก็ไม่ได้สร้างความพร้อมด้านถนน สิ่งก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ หรือให้การสนับสนุนงบประเมินลงทุนเพิ่มเติมแก่รัฐต่างๆ ในเรื่องนี้ และยังคงสัดส่วนแบ่งปันรายได้เดิม จึงเป็นเรื่องยากที่รัฐ 36 รัฐจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างงาน หรือสร้างรายได้ ให้ประสบความสำเร็จได้
 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต