สถานเอกอัครราชทูต ณ อาบูจา จัดโครงการนําผู้เชี่ยวชาญ ม.เกษตรศาสตร์ เยือนไนจีเรียเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงสีข้าวสาธิตขนาดเล็กในรัฐไนเจอร์ และความร่วมมืออื่นๆ ด้านการปลูกข้าว

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูจา เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นําด้านข้าวของโลก ทั้งด้านเทคโนโลยี เทคนิกวิชาการ และประสบการณ์ทุกด้าน จึงได้จัดโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรกลวิธาน การปลูก และการสีข้าว ประกอบด้วย รศ. พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ผศ.ลพ ภวภูตานนท์ และอาจารย์ชุติ ม่วงประเสริฐ เดินทางเยือนประเทศไนจีเรียเพื่อดําเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งโรงสีขาวขนาดเล็ก ระดับชุมชนตนแบบในรัฐไนเจอร์ ประเทศไนจีเรีย ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม ศกนี้ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ดานการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตข้าวซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ


คณะได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Ahmed Musa Ibeto รองผู้ว่าการรัฐ รักษาการผู้ว่าการรัฐไนเจอร์ และเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรแหงรัฐไนเจอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตข้าวทุกขั้นตอน และเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกร ภายใต้โครงการ FADAMA III ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์หมู่บ้านทั้งในและนอกเขตชลประทานของรัฐไนเจอร์กว่า 17,000 แห่ง มีเกษตรกรจํานวนหลายแสนคนเข้าร่วม

นอกจากนี้ รัฐไนเจอร์ได้จัดให้คณะได้ศึกษาดูงานในโครงการเกษตรชลประทาน มหาวิทยาลัย Wuchichi และการสีข้าวรูปแบบต่างๆ ณ เมือง Bida ซึ่งเป็นเขตที่พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 5,000 เฮคตาร์ และได้ผลผลิตดีมากจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยข้าว ซึ่งคณะได้ประเมินว่า หากมีการนําเครื่องจักรเขามาใช้ในกระบวนการผลิตจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกมาก

คณะได้มีโอกาสเดินทางไปมหาวิทยาลัย Jos แหงรัฐ Plateau ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของไนจีเรียเพื่อดูงานเกษตรเปรียบเทียบ และแสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Professor Hayward Bbufuyai อธิการบดีและคณาจารย์ภาคเกษตร

โครงการนี้เป็นการปูทางไปสู่ความร่วมมือทั้งทางด้านการเกษตรและวิชาการระหว่างไทยและไนจีเรีย เพื่อช่วยใหไนจีเรียซึ่งมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันเหมาะสมต่อพัฒนาการปลูกข้าวและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านทางอาหารซึ่งไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาและถ่ายทอด Best practices ให้แก่ไนจีเรีย

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501