พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต


เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 นายวัฒนะ คุ้นวงศ์เอกอัครราชทูต ได้พบปะกับชุมชนไทยนครลากอส โดยได้ใช้โอกาสนี้ในการมอบเงินอุดหนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ พลเมืองดีในประเทศและต่างประเทศที่ช่วงเหลืองานกงสุล ประจำปี 2560 ให้กับนางรพีรัตน์ซินเค่น ผู้แทนชุมชนไทยในนครลากอส โดยมีนางณัฐณี บุญเจริญ เป็นผู้รับมอบแทน และมอบประกาศนียบัตร Thai Select ให้กับร้านอาหารไทย Orchid House