สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มอบทุนการอบรมแก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของรัฐไนเจอร์ จำนวน 4 คน และร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดหลักสูตรอบรม Mechanized Rice Milling ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ระหว่าง 13-24 กรกฎาคม 2558 โดยทุนการอบรมฯ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรสีข้าวในรัฐไนเจอร์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่ปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของรัฐไนเจอร์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตข้าวโดยเรียนรู้จากต้นแบบเทคโนโลยีการเกษตรของไทย
 

******************************
 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501