เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2558 ออท.ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Lejeune Mbella Mbella รมว.กต.สาธารณรัฐแคเมอรูน (Minister of External Relations of the Republic of Cameroon) และได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังได้ใช้โอกาสเยือน  กรุง Yaounde แคเมอรูน ระหว่าง 21-24 ต.ค. ในการพบปะกับชุมชนไทยด้วย

 

*************************

 

 

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501