เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูต ณกรุงอาบูจา ได้เข้ายิื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาง Gladys Dupe Quist-Adebiyi อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

 

*************************

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501