พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูต ณกรุงอาบูจา ได้เข้ายิื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาง Gladys Dupe Quist-Adebiyi อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

 

*************************