เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นายสมชาย เภาเจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เข้าพบนาย Anthony Bosah อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย เพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ และเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ  ได้มอบร่างความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของฝ่ายไทยเสนอให้ฝ่ายไนจีเรียพิจารณาด้วย
    
ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและไนจีเรียดำเนินไปด้วยดี ไม่มีปัญหาระหว่างกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ยังมีลู่ทางที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการลงทุน

ทั้งนี้ เนื่องจากไนจีเรียเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นตลาดใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกา ประกอบกับรัฐบาลไนจีเรียให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า การก่อสร้าง การเกษตร ฯลฯ ตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (Transformation Agenda) ขณะที่รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนออกไปลงทุนในต่าง ประเทศ ดังนั้น หากไทยและไนจีเรียมีความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกัน จะช่วยให้นักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศไนจีเรียมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
    
ก่อนอำลากลับ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบของที่ระลึกจากประเทศไทยให้แก่อธิบดี

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501