เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 นายวัฒนะ คุ้นวงศ์เอกอัครราชทูต ได้พบปะกับชุมชนไทยนครลากอส โดยได้ใช้โอกาสนี้ในการมอบเงินอุดหนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ พลเมืองดีในประเทศและต่างประเทศที่ช่วงเหลืองานกงสุล ประจำปี 2560 ให้กับนางรพีรัตน์ซินเค่น ผู้แทนชุมชนไทยในนครลากอส โดยมีนางณัฐณี บุญเจริญ เป็นผู้รับมอบแทน และมอบประกาศนียบัตร Thai Select ให้กับร้านอาหารไทย Orchid House

 

 

 

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501