พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

 

 


สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาการปลูกและผลิตข้าวระดับชุมชนไนจีเรีย ประจำปี 2561 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-20 ก.ค. 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้ส่งนักวิชาการเกษตรไนจีเรียเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คน จากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (รัฐบาลกลาง) รัฐบาลมลรัฐ Kebbi มลรัฐ Oyo องค์การ FADAMA และองค์การ FAO