เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 นายประสม แฟงทอง อุปทูต ร่วมกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะ Rear Admiral Adeniyi Adejimi Osinow ผู้บัญชาการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไนจีเรีย ซึ่งเป็นการเข้าพบภายใต้กรอบคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงอาบูจา (ASEAN Committee in Abuja - ACA) และเข้ารับฟังการบรรยายประวัติและกิจกรรมของสถาบันฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่สนใจและความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญให้ วปอ. ไนจีเรีย จัดส่งคณะนักศึกษามาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยเดินทางไปแล้วเมื่อเดือน พ.ค. 2560 ซึ่งในครั้งนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย  ทั้งนี้ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงอาบูจาได้จัดกิจกรมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ สันทนาการ และกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนในกรุงอาบูจา ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

 

 

 

 

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501