เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Denis Sassou-Nguesso ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกในกรุง Brazzavile และในโอกาสเดียวกันได้พบหารือข้อราชการกับนาย Jean-Claude Gakossoรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคองโก เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2559

 

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501