สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดโครงการประชุม/สัมมนาโอกาสและลู่ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับไนจีเรีย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555  ณ ห้องบอลลูม เอ โรงแรม Swissôtel Nai Lert Park  กรุงเทพฯ

โดยเชิญนาย Mustafa Bello ตำแหน่งเลขาธิการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของไนจีเรีย (Nigerian Investment Promotion Council หรือ NIPC) บรรยายให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงานจากภาคเอกชนไทย จำนวน 70 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าระหว่างประเทศไทย หอการค้าไทย- ไนจีเรีย สมาคมมิตรภาพไทย- ไนจีเรีย และนักธุรกิจที่สนใจจะติดต่อทำการค้าการลงทุนกับฝ่ายไนจีเรีย
  

 

 ในโอกาสดังกล่าว นายมานพ เมฆประยูรทอง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจาเป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณเลขาธิการ NIPC ที่เดินทางมาร่วมการสัมมนาและบรรยาย (keynote speaker) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับนักลงทุนต่างชาติในไนจีเรีย ฝ่ายไทยตระหนักถึงการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของไนจีเรีย ตั้งแต่ไทยเปิดสอท.ณ กรุงอาบูจา เมื่อปลายปี พ.ศ. 2549 และเล็งเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร ประมง แปรรูปอาหาร ไฟฟ้า พลังงาน และการก่อสร้างซึ่งสามารถร่วมมือกันได้  ผู้แทนระดับสูงของไทย ได้แก่ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนรม. ได้เดินทางเยือนไนจีเรียเมื่อปี พ.ศ. 2554 จึงอยากส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันให้มากขึ้น  
    

นายพรชัย ห่อพิทักษ์กุล ประธานหอการค้าไทย – ไนจีเรีย กล่าวแสดงความยินดีที่มีการจัดการประชุม/สัมมนาฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายไทยและไนจีเรียมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักธุรกิจทั้งสองฝ่าย และขอขอบคุณสอท.และสอท.ไนจีเรียประจำไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจลงตราให้แก่นักธุรกิจไทยและไนจีเรียในการเดินทางมาติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างกัน
       
จากนั้น นาย Mustafa Bello เลขาธิการ NIPC บรรยายให้ข้อมูลในหัวข้อ “Overview of the Nigerian Business and Investment Climate, Opportunities and Incentives” มีเนื้อหารสาระที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก powerpoint presentation ในเว็บไซต์นี้
    
นอกจากนี้ คณะผู้แทนการค้าการลงทุนไนจีเรีย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากรัฐต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เยี่ยมชมดูงานบริษัทอาหารแปรรูปและโรงสีข้าว ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2555 โดยคณะผู้แทไนจีเรียแสดงความสนใจซักถามและดูงานบริษัทพรีเซิรฟ์ฟู้ด สเปลเชียลตี้ จำกัด (PFS) จังหวัดสมุทรสาคร และโรงสีข้าวแสงทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างมาก และได้ชักชวนให้เจ้าของธุรกิจทั้งสองแห่งมาร่วมลงทุนในรัฐ Ekiti และรัฐ Niger ของไนจีเรียที่มีความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ในด้านการเกษตรและการแปรรูปอาหาร

ดาวน์โหลดเอกสารสัมนา 

ภาพถ่ายการสัมมนาโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับไนจีเรีย

วันที่ 20 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม Swissðtel Nai Lert Park กรุงเทพฯ


นายมานพ เมฆประยูรทอง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา กล่าวสุนทรพจน์
เปิดงานสัมมนาโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับไนจีเรีย

Engineer Mustafa Bello,
Executive Secretary of Nigerian Investment
Promotion Commission
บรรยายเกี่ยวกับโอกาส ช่องทาง และสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในไนจีเรีย


  คณะผู้แทนไนจีเรียพบหารือและเยี่ยมชมบริษัทพรีเซิร์ฟฟู้ดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 มีนาคม 2555

คณะผู้แทนไนจีเรียพบหารือและเยี่ยมชมโรงสีข้าวแสงทองวัฒนา
จังหวัดปทุมธานี วันที่ 22 มีนาคม 2555

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.abj@mfa.go.th

(For non-consular matters)
thaiabj@mfa.go.th

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

ข่าวกิจกรรมสถานทูต

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501