พิมพ์
 
 
 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวรายงาน รวมทั้งได้จัดนิทรรศการพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และเปิดตัวหนังสือนิทานชุดส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาเรื่อง “เจ้าไก่กับเจ้าเป็ด
 
นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การประกาศวาระแห่งชาติฯ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยที่ผ่านมา ไทยมีพัฒนาการเชิงบวกในหลายเรื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ เคารพ (respect) ปกป้อง (protect) และเยียวยา (remedy) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญ คือ การปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบและการเคารพสิทธิของผู้อื่น โดยคำนึงว่าการป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข โดยกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทที่สำคัญในการ “เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทย” ทั้งในการเผยแพร่และชี้แจงพัฒนาการของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศและการยกระดับมาตรฐานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
นอกจากนี้ นาง Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเครือข่าย UN Global Compact Network Thailand นางสาวอาซีลา ดอรอแต ผู้แทนเยาวชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

 

ข้อมูลจาก http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/86767