เนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงในไนจีเรียได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความรุนแรงจากการก่อการร้ายของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง Boko Haram เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐต่างๆ ทางตอนเหนือของประเทศ รวมถึงรัฐทางตอนใต้ยังมีปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการจับกุมตัวคนต่างชาติไปเรียกค่าไถ่ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีแผนช่วยเหลือ / อพยพคนไทยในไนจีเรีย กรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง / เกิดสงคราม
 
ข้อมูลทั่วไป
คนไทยที่พำนักอาศัยในไนจีเรียมีประมาณ 150 คน โดยอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ เช่น กรุงอาบูจา ประมาณ 20 คน เมืองลากอส ประมาณ 50 คน ประกอบด้วยแม่บ้าน นักธุรกิจ พนักงานในบริษัทต่างๆ เจ้าของภัตตาคาร พ่อครัว ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานไทยที่ทำงานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าที่รัฐ Delta รัฐ Edo และ 
รัฐ Cross River จำนวน 80 คน โดยจำนวนแรงงานไทยดังกล่าวไม่คงที่ ส่วนใหญ่เดินทางเข้าไปทำงานระยะสั้น ประมาณ 1- 2 ปี และทยอยเดินทางกลับเมื่องานเริ่มใกล้เสร็จแล้ว
 

{xtypo_alert} การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ {/xtypo_alert}
 
ระดับที่ 1 ขั้นเตรียมการสภาวะปกติ
 • สำรวจและปรับปรุงรายชื่อคนไทย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่พำนักอยู่ตามเมืองต่างๆ ในไนจีเรีย
 • จัดทำข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไนจีเรีย เช่น โรงพยาบาล สายการบิน สถานีตำรวจ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับชุมชนไทย เช่น ชุมชนไทยที่เมืองลากอส และติดต่อผู้ดูแลแรงงานไทยตามรัฐทางตอนใต้ของไนจีเรีย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
 • ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆ ของไนจีเรียอยู่เสมอ
 • ประชาสัมพันธ์แผนอพยพคนไทยให้ชุมชนไทยทราบ
 
ระดับที่ 2 เมื่อมีสิ่งบอกเหตุ เช่น เริ่มมีข่าวเกิดความไม่สงบ ข่าวพิพาท หรือการปะทะ
 • ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
 • เตรียมพร้อมและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบเกี่ยวกับแผนอพยพ
 • ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย เช่น จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
 • ประสานเจ้าหน้าที่ไนจีเรียที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอพยพ
 • สำรองอาหาร ยา และสิ่งจำเป็นอื่นๆ เช่น เครื่องปั่นไฟ ไฟฉาย เทียนไข เป็นต้น
 • เตรียมสำรองน้ำมันรถยนต์ และน้ำมันเครื่องปั่นไฟ
 • เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น จัดเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่
 
ระดับที่ 3 เกิดความไม่สงบเป็นระยะ และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • ติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานให้กระทรวงฯ ทราบเป็นระยะๆ 
 • แจ้งทางการไนจีเรียเพื่อขอให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานให้เข้มงวดขึ้น
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนไทย และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไม่ปกติให้ชุมชนไทยทราบ
 • หารือสถานเอกอัครราชทูตฯ/ สถานกงสุลใหญ่ ของมิตรประเทศเกี่ยวกับแนวทางให้ความช่วยเหลือคนชาติของตน
 • แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรียมเอกสารการเดินทาง / วีซ่า ให้พร้อม หากจำเป็นต้องอพยพโดยซักซ้อมจุดนัดพบและเส้นทางอพยพ
 • แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศไนจีเรีย
 • แจ้งคนไทยให้อพยพออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วที่สุด
 • จัดเตรียมอาหารแห้ง ยา สิ่งจำเป็นๆ ให้พร้อม เพื่ออพยพคนไทย
 • เตรียมอุปกรณ์สื่อสารสำหรับข้าราชการ โดยเฉพาะวิทยุ กรณีเครือข่ายโทรศัพท์ใช้การไม่ได้
 
ระดับที่ 4 กรณีเกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้าง ขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม 
 • ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้หน่วยงานราชการไทยทราบตลอดเวลา
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดตั้งศูนย์อพยพคนไทยที่กรุงอาบูจา ที่เมืองลากอส และเมือง Port Harcourt
 • แจ้งรัฐบาลไนจีเรียเพื่อขอความสนับสนุนเกี่ยวกับการอพยพคนไทย
 • อพยพคนไทยที่จำเป็นอันดับแรก เช่น ผู้ป่วย เด็ก คนชราและสตรี
 • แจ้งคนไทยให้เดินทางกลับประเทศไทยตามความสมัครใจ
 • ประสานสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ของมิตรประเทศเกี่ยวกับแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ประชาสัมพันธ์ย้ำให้คนไทยเตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเพื่อเดินทางออกจากไนจีเรียได้ทันที
 • หารือกับหน่วยงานราชการไทย กรณีต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 
การอพยพคนไทย
การกำหนดสถานที่รวมตัว
 • กรุงอาบูจา
 • เมืองลากอส
 • เมือง Port Harcourt
   
{xtypo_warning}การอพยพกลับประเทศไทย{/xtypo_warning}
กรุงอาบูจา อาจจะอพยพคนไทยซึ่งมีประมาณ 20 คน กลับประเทศไทยโดยทางเครื่องบินพาณิชย์ 
เช่น สายการบิน Lufthansa, KLM, British Airways, Egyptian Airline, Ethiopian Airline หรือเครื่องบินพิเศษจากไทย โดยเตรียมการ ดังนี้
 • ประสานรัฐบาลไนจีเรียให้ทราบเกี่ยวกับการอพยพคนไทย รวมทั้งประสานกรณีให้เครื่องบินพิเศษลงจอดรับคนไทย
 • แจ้งให้คนไทยทราบเกี่ยวกับเที่ยวบิน วันเดินทาง สถานที่นัดพบ
 • ติดต่อหน่วยงานไทย กรณีต้องส่งเครื่องบินไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ Flight Clearance
กรณีท่าอากาศยาน Nnamdi Azikiwe International Airport ที่กรุงอาบูจาใช้การไม่ได้ อาจจะอพยพคน
ไทยทั้งหมดโดยทางรถยนต์ไปสมทบกับคนไทยที่เมืองลากอสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอาบูจา ประมาณ 850 กิโลเมตร เพื่อหาทางอพยพทางเครื่องบินที่เมืองลากอสกลับประเทศไทย หรืออพยพทางรถยนต์ไปรังกรุง Porto Novo ประเทศเบนิน (ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของไนจีเรีย) เพื่อต่อเครื่องบินกลับประเทศไทยต่อไป
 
เมืองลากอสอาจจะอพยพคนไทยซึ่งมีประมาณ 50 คน และแรงงานไทยที่รัฐ Edo รัฐ Delta และรัฐ Cross River อีกประมาณ 80 คน โดยทางเครื่องบินจากท่าอากาศยาน Murtala Muhamed International Airport ทั้งนี้ อาจจะเป็นเครื่องบินพิเศษจากไทย หรือสายการบินพาณิชย์อื่นๆ เช่น Qatar Airway, Ethiopian Airline, Egyptian Airline, Kenya Airway, South African Airline และ Northeast Airline หรืออาจจะเป็นทางเรือ ที่ท่าเรือเมืองลากอส เพื่อเดินทางไปประเทศเบนินหรือประเทศข้างเคียง เพื่ออพยพทางเครื่องบินหากจำเป็น
หากสนามบินใช้การไม่ได้ อาจอพยพคนไทยทางรถยนต์ไปยังกรุง Porto Novo ประเทศเบนิน ซึ่งหากจากเมืองลากอสประมาณ 80 กิโลเมตร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวัน เวลาเดินทาง จุดรวมตัว และประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไนจีเรียเป็นการล่วงหน้า 
 
เมือง Port Harcourt อาจจะอพยพแรงงานไทย ซึ่งมีประมาณ 80 คน จากบริษัทโรงงานผลิตไฟฟ้ารัฐ Edo รัฐ Delta และรัฐ Cross River  โดยทางเครื่องบินพาณิชย์ หรือเครื่องบินพิเศษจากไทยกลับประเทศไทย หรืออาจจะอพยพโดยทางเรือจากท่าเรือเมือง Port Harcourt ไปยังกรุง Douala ประเทศแคเมอรูน ซึ่งมีระยะห่างออกไปประมาณ 380 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยต่อไป
 
 
 
       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501