ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ ดาวโหลดได้ที่ประกาศ

ก่อนเดินทางให้ทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือเดินทาง รวมทั้ง ที่อยู่และโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตแยกเก็บ ไว้ต่างหาก 1 ชุด ซึ่งจะสามารถช่วยท่านได้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
           

กรณีหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศ แจ้งความกับตำรวจ ขอหลักฐานการแจ้งความ และแจ้งสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลเพื่อขอออกหนังสือเดินทางชั่วคราวโดย แสดงหลักฐานต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายไป รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 2.5 ซม. จำนวน 4 รูป
กรณีถูกขโมยเงินหรือบัตรเครดิต 
แจ้งความกับตำรวจและแจ้งสถานเอกอัคร ราชทูต/สถานกงสุล เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล พิจารณาดำเนินการ ดังนี้กรณีที่มีญาตินำเงินไปฝากไว้ให้ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่าง ประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. โทร. 02-575 1047 – 51 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลจะทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตามจำนวนที่ญาติมอบเงินไว้ให้ 
 

กรณีที่ไม่มีเงินและไม่มีญาตินำเงินไปฝากไว้ ให้ที่กองคุ้มครองและดูแลผล ประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. โทร. 02-575 1047 – 51 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลจะช่วยทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นให้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงชื่อในสัญญารับสภาพหนี้และสัญญาชดใช้หนี้คืน ไว้กับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล และหากยังมีหนังสือเดินทางอยู่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลจะขอและส่งไปเก็บ รักษาไว้ที่กองคุ้มครอง ฯ โดยเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารเดินทางคือ Certificate of Identity (C.I.) ให้แทนหนังสือเดินทาง และบุคคลดังกล่าวสามารถไปติดต่อขอรับคืน เมื่อชดใช้หนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดครบถ้วนแล้ว หากยังไม่มีเงินใช้หนี้จะไม่สามารถขอหรือใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางออก ไปต่างประเทศได้ 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.consular.go.th
consul.jpg

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501