ลงทะเบียนคนไทยใน

 ไนจีเรีย กานา เบนิน แคเมอรูน

ขอเชิญชวนลงทะเบียนคนไทย เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการบริการประชาชนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมกงสุลสัญจร การทาหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร การรับการแจ้งเกิด การรับแจ้งตาย การรับจดทะเบียนสมรส การรับจดทะเบียนหย่า และการให้คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเข้ากลุ่มไลน์คนไทยเพื่อแลกเปลี่ยข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และกดส่งข้อมูล

 

  Refresh Captcha  
 
       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501