กานามีระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิต อาทิ น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนนานาชาติ สถาบันทางการเงิน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ชายหาด และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

  • ชาวกานาโดยทั่วไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 70)
  • มีชุมชนไทยที่เข้มแข็งจำนวนมากกว่า 100 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร นวด สปา
  • มีความปลอดภัยโดยทั่วไป แต่ก็ควรระมัดระวังหากเดินทางเพียงคนเดียวในเวลากลางคืน
  • สภาพถนนภายนอกกรุงอักกราไปยังเมืองสำคัญ อาทิ Kumasi Takoradi และ Tema ยังอยู่ในสภาพดีพอใช้งานได้แต่อาจมีช่วงที่ขรุขระและเป็นหลุมบ่อบ้าง จึงควรสัญจรด้วยรถ 4x4
  • สินค้าในห้างสรรพสินค้าอาจมีราคาสูงเนื่องจากต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนอาหาร street food ยังต้องระวังเรื่องความสะอาดและมาตรฐานวัตถุดิบ


     
  • ปัญหาความไม่เพียงพอของกระแสไฟฟ้าเป็นปัญหาสืบเนื่องยาวนานของกานา โดยปัญหาดังกล่าวรุนแรงมากเมื่อปี 2559 จนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลกานาชุดที่แล้วเมื่อปี 2559 แต่ปัญหาได้ทุเลาลงในปี 2560 โดยรัฐบาลปัจจุบัน (ตั้งแต่ ม.ค. 2560) มีนโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยทำความตกลงกับรัฐบาลอิเควทอเรียลกินีในการนำเข้าก๊าซสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และมีมาตรการเฉพาะหน้าต่าง ๆ
  • กานาประสบปัญหาแก๊สระเบิดบ่อยครั้งโดยมีเหตุครั้งใหญ่ 8 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2557 โดย 6 ใน 8 ครั้งเกิดขึ้นภายในเขตกรุงอักกรา หากจำเป็นต้องใช้บริการปั๊มแก๊ส ควรเลือกปั๊มที่ดูใหม่และมีมาตรฐาน


***************************************
อีพเดทข้อมูล 13 ธ.ค. 2560

       
   
 
 
   
   

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00

Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00

 

(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 

(For non-consular matters

thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th 

 

Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

Embassy Holiday

 

 

Search

Royal Thai Embassy, Abuja, Nigeria  Tel.(+234) 7067 4558 Consular Section   Tel.(+234)  706 308 0403      Chancery Tel.(+234)  706 308 0501